Auktionsbetingelser

AUKTIONSBETINGELSER GÆLDENDE FOR

BREEDERS CLUB YEARLING SALE & BREEDERS CLUB SELECTED YEARLING SALE
Charlottenlund Travbane, Traverbanevej 10, 2920 Charlottenlund – Lørdag d. 27. august 2022

§ 1
Breeders Club Yearling Sale og Breeders Club Selected Yearling Sale, afholdes af Breeders Club (BC), omfatter heste uanset nationalitet (kun lande der er optaget i UET), som er født 2021.

§ 2
BC forbeholder sig ret til at fastlægge antallet af heste på auktionen og udvælge disse blandt de tilmeldte.
De anmeldte heste sælges for ejers regning. BC forbeholder sig endvidere ret til at aflyse eller flytte auktionen.

§ 3
Anmeldelsesgebyr udgør:

BC Yearling Sale 2022 – 2.000 kr. + moms, i alt kr. 2.500 for medlemmer af BC. Pris for ikke medlemmer af BC udgør – 2.500 kr. + moms, i alt kr. 3.125.

BC Selected Yearling Sale 2022 – kr. 4.000 + moms, i alt kr. 5.000 for medlemmer af BC. Pris for ikke medlemmer af BC udgør – kr. 4.500 + moms, i alt kr. 5.625. I anmeldelsesgebyret er indeholdt pris for videooptagelse hos Lina Alm Racing Media eller Hestesportmedier Produksjon AS. Videofilm af de anmeldte heste til BC Selected Yearling Sale er obligatorisk

Ovennævnte beløb er pr. hest, som udvælges til auktionen. Anmeldelsen er først gyldig, når anmeldelses-gebyret er indbetalt

Røntgenundersøgelse af de anmeldte heste til BC Selected Yearling Sale er obligatorisk. Røntgenundersøgelsen må tidligst udføres når hesten er 365 dage gammel.

Følgende røntgenfotos (projektioner) skal mindst tages: Latero-medial projektion af alle fire tæer samt skrå lateral (115 grader skrå plantaro-lateral, dorso-medial) projektion af begge haser, (caudolateral – craniomedial oblique) projektion af begge bag knæ.

Røntgenattest fra dyrlægen, der har foretaget røntgenfotograferingen, skal være BC i hænde senest mandag d. 22. august 2022.

Dyrlægeattest/sundhedsattest, der på auktionsdagen højst må være 3 dage gammel, skal udvise, at den pågældende hest er sund og rask og uden tegn på smitsom sygdom, ligesom det attesteres, at hesten kommer fra et sted, hvor der heller ikke findes smitsom sygdom. For hingstes vedkommende skal attesten endvidere udvise, at hesten er i besiddelse af normale ydre kønsorganer.

Hestene skal mindst være basisvaccineret, senest 14 dage før auktionen. Vaccinationer skal være indskrevet i hestepas. Hestepas og dyrlægeattest / sundhedsattest skal medbringes på auktionsdagen og afleveres i auktionssekretariatet. Heste uden hestepas / sundhedsattest/basisvaccination vil blive bortvist og slettet fra auktionen.

§ 4
Anmeldelsesfrist: mandag d. 16. maj 2022.

Anmeldelse kan enten ske via den anmeldelsesblanket som kan findes på Breeders Club hjemmeside under auktioner eller via e-mail: info@breedersclub.nu med oplysninger om Hestens navn / sælgers navn / adresse / mobil nr. og eventuelt SE-nr. Anmeldelse er først gyldig når bekræftelse fra BC er modtaget.

§ 5
De anmeldte heste står vederlagsfrit, men for ejers risiko, på Charlottenlund Travbane. Nærmere oplysninger om vilkår for opstaldning fastlægges senere.

§ 6
Udebliver / udgår en anmeldt hest fra auktionen efter udsendelse af korrektur af auktionsside, refunderes anmeldelsesgebyret ikke (gælder også hvis årsag er sygdom). Er der ingen gyldig grund for udeblivelsen, dvs. sygdom bekræftet ved dyrlægeattest, betaler anmelderen endvidere kr. 10.000 + moms til BC.

§ 7
På BC Yearling Sale er minimumsprisen på kr. 10.000 (+ moms) / BC Selected Yearling Sale er minimumsprisen på 25.000 kr. (+ moms).

Sælger skal senest 30 minutter før auktionens første opråb, indberette den mindstepris som hesten ikke må sælges under til auktionssekretariatet.

Auktionarius fastsætter størrelse af overbud. Det enkelte salg sker ved, at hammerslag efter tre gange gentaget overbud gives til den højestbydende. Tvivl om højeste bud afgøres ved nyt opråb. Byder flere det samme, er auktionarius berettiget til at vælge.

§ 8
Hestene sælges i den stand, hvori de ved hammerslaget forefindes og uden garanti af nogen art. Herefter står de for købers regning og risiko i enhver henseende. Indsigelse for mangler ved den købte hest skal ske skriftligt, bilagt dyrlægeattest, der beskriver manglen, senest 30 dage efter hammerslag. Der henvises i øvrigt til, at Købeloven finder anvendelse i forholdet mellem køber og sælger.

§ 9
BC påtager sig intet ansvar for hestene, deres stand eller for det i kataloget anførte. Alle rekorder, løbsresultater og startpræmiesummer er så vidt muligt ført ajour.

Anmelderne holder BC skadesløst for et hvilket som helst tab, det være sig erstatning, sagsomkostninger eller andet, som de måtte lide i anledning af de ved hesten anførte bemærkninger. Køberen er gjort opmærksom på, at supplerende oplysninger vedr. hesten kan gives af såvel auktionens speaker som af auktionarius, samt ved opslag på hestens boksdør. Sådanne oplysninger har samme retsvirkning, som hvis de var optaget i auktionskataloget.

§ 10
BC påtager sig intet ansvar for betalingen af de solgte heste.

Betalingen for det købte + 7,5 % auktionssalær + moms betales af køber kontant med kreditkort på auktionssekretariatet.

Hvis køber forudgående auktionen har indgået kreditaftale, eller er professionel travtræner, med licens svarende til dansk A-licens, vil denne være berettiget til kredit. Betaling for det købte betales når faktura fra BC er modtaget.

Erlægges betalingen ikke i henhold til gældende betalingsbetingelser, er køber pligtig til at udrede de med inddrivelsen forbundne omkostninger, skadesløst og pligtige til at forrente restancerne med den gældende diskonto + 7,5 % fra hammerslag til betaling sker jvf. Rentelovens § 5. Eventuelt tab i den anledning kan ikke under nogen omstændigheder rettes mod auktionarius eller BC. Ejendomsretten overgår først, når hele købesummen (inkl. moms og salær) er betalt. Skulle indkøbt hest blive syg, komme til skade eller dø efter hammerslag, men før ejendomsretten er overgået til køber, er denne ikke desto mindre pligtig til at betale hele købesummen. Ønsker sælger at foretage retslige skridt mod køber, skal dette ske på hans eget initiativ og for egen regning.

§ 11
Køberen er pligtig til på anfordring straks at opfylde de gældende salgsbetingelser for auktionen eller udlevere det købte. Ved tilbagelevering på grund af købers misligholdelse er køber pligtig til at svare alle tab og omkostninger ved nyt salg, hvad enten dette er auktionssalg eller almindeligt salg, men har intet krav på overskud.

§ 12
Den person, som afgiver bud, hæfter for opfyldelse af auktionens salgsbetingelser. Køber flere i forening, hæftes der solidarisk.

Hvis køber er professionel travtræner, med licens svarende til dansk A-licens, medlem af BC, og forudgående har indgået kommissionsaftale, vil denne være berettiget til handelskommission. Denne handelskommission udgør 5 % af hammerslag. Handelskommissionen udbetales når hesten er endelig afregnet i hht. handelsbetingelserne.

§ 13
Anmelder / Sælger betaler til BC følgende salærer:
Ved salg: 7,5 % + moms.
Ved tilbagekøb for over den indberettede mindstepris betaler sælger 7,5 % af den samlede bud sum + moms.
Opnår hesten ikke den angivende mindstepris betales 0 kr.
Har sælger ikke indberettet en mindstepris, skal der i tilfælde af tilbagekøb, betales 7,5 % af den samlede bud sum.

§ 14
Ethvert spørgsmål om handlens tilbagegang i anledning af mangler, eller om erstatning eller afslag i købesummen i anledning af sådanne mangler, indbringes for de civile domstole efter reglerne i Købeloven. Ethvert spørgsmål om mangler skal af køber rettes direkte over for sælger, og er således såvel auktionarius som BC uvedkommende. Enhver tvist skal afgøres efter dansk ret, og værneting er sælgers hjemting.

§ 15
Ophold på auktionsarealet sker på eget ansvar.

§ 16
Auktionens heste er underlagt DTC’s Løbsbestemmelser, §38. Stikprøvevis dopingprøve kan forekomme

Breeders Club
Formand Jens G. Hansen