Vedtægter

§ 1 – Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er ”Breeders Club”.

1.2. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Nærmere bestemt:
Korskildelund 6,
2670 Greve

§ 2 – Formål og medlemskab

2.1. Foreningens formål er at bringe det danske fødselstal i vækst samt at forædle blodet i Dansk Travsport. Vi vil skabe et bedre økonomiske fundament for de nuværende eller kommende opdrættere, et fællesprojekt som er båret i et partnerskab med Dansk Travsport.

2.2 Foreningen arbejder som en non-profit organisation, hvoraf det skal forstås, at alt overskud i foreningen skal udloddes, som præmie- og opdrætterpenge i Dansk Travsport.

2.3. Som medlem kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål og som betaler kontingent i henhold til §2.5. Medlemskab er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

Som medlem af Breeders Club anerkender du:

 • At levere korrekt information ved oprettelse
 • At foreningen arbejder non-profit og alt overskud hensættes til penge-/opdrætterpræmier
 • Breeders Club må tilbyde dig deltagelse i nye partnerprojekter
 • Breeders Club må kontakte dig med nye initiativer i fremtiden

2.4. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren, og udmeldelse får virkning fra udgangen af et halvår.

2.5. Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter eller evt. ordensregler, kan bestyrelsen beslutte at ekskludere medlemmet. Medlemmet kan anke en beslutning om eksklusion på førstkommende generalforsamling.

2.6. Alle medlemmer skal betale kontingent á kr. 500 pr. halvår.

§ 3 – Generalforsamlingen

3.1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

3.2. Bestyrelsen indkalder – inkl. fremsendelse af dagsorden – til generalforsamling med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest fire uger efter, at der er fremsat ønske om det jf. pkt. 3.3.

3.3. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af ”juni” måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det.

3.4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

3.5. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning jf. § 7 og § 8. Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre et medlem begærer skriftlig afstemning.

3.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen, dog skal forslag om vedtægtsændringer være bestyrelsen i hænde senest to måneder forud for den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

3.7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

3.8. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formandens årsberetning og godkendelse heraf
 4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse heraf
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget for det kommende år
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Valg til bestyrelse og valg af en suppleant
 9. Valg af revisor og valg af en suppleant
 10. Eventuelt

§ 4 – Foreningens daglige ledelse

4.1. Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan benytte sig af eksterne konsulenter, hvis bestyrelsen beslutter, at dette fremmer foreningens sag.

4.2. Bestyrelsen består af 5-10 medlemmer, og menige medlemmer er på valg hvert år imens bestyrelsesformand, næstformand & kasser er på valg hvertandet år.

4.3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer senest 14 dage efter nyvalg, og bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Forretningsordenen skal som minimum indeholde bestemmelser om nye medlemmers tiltrædelse af forretningsordenen, indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøder, bestyrelsens beslutningsdygtighed, bestyrelsens opgaver, tavshedspligt og habilitet.

4.4. Bestyrelsesformanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt – og kan ske elektronisk – med angivelse af dagsorden, når bestyrelsesformanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter skriftligt ønske om det overfor bestyrelsesformanden. I sidstnævnte tilfælde afholdes møde senest to uger efter, at ønsket om et møde er kommet til bestyrelsesformandens kundskab.

§ 5 – Økonomi og regnskab

5.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

5.2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab. Regnskabet føres af kassereren og revideres én gang årligt af den på generalforsamlingen valgte revisor. Revisor kan kræve uanmeldt kasseeftersyn, når revisor ønsker dette.

5.3. Foreningens kasserer fører foreningens medlemsregister og forestår opkrævning af det på den ordinære generalforsamling årligt godkendte medlemskontingent.

§ 6 – Tegningsret og hæftelse

6.1. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og kassereren i forening jfr. dog punkt 6.2 samt punkt 6.3.

6.2. Kassereren står for den daglige varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingenter samt betaling af regninger m.v. Til brug for kassererens varetagelse af foreningens formue kan den samlede bestyrelse meddele kassereren skriftlig fuldmagt til at disponere over foreningens konti, herunder via NetBank og/eller MobilBank. Fuldmagt skal oprettes på pengeinstituttets fuldmagtsformularer.

6.3. Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter eller hos anden tredje mand kræver dog samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.

6.4. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 7 – Vedtægtsændringer

7.1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 8 – Opløsning

8.1. Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte medlemmer. Opløsningen skal derefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

8.2. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler anvendes i overensstemmelse med det i § 2.2 fastsatte formål.

§ 9 – Vedtagelse

9.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 21 / 01 – 2022 og senest ændret på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling den ___ / ___ – _____).